Nostalgias Xela

Nostalgias Xela is an internet radio station on the Radionomy internet radio stations network from Quetzaltenango, Guatemala providing Top 40/Pop, 80's and Salsa music.